Now showing items 4206-4225 of 5515

  • Regionanalyse Ryfylke : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 36/2009, Working paper, 2009-11-12)
   Ryfylke har hatt befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer regionen som nummer 27 av 83 regioner. Befolkningsveksten i Ryfylke er også på vei opp, i fjorårets analyse var Ryfylke rangert som nummer 35. Ryfylke har ...
  • Registered nurses' and nurse assistants' responses to older persons' expressions of emotional needs in home care 

   Höglander, Jessica; Håkansson Eklund, Jacob; Eide, Hilde; Holmström, Inger K; Sundler, Annelie J (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aim: This study aims to explore nurse assistants’ and Registered Nurses’ responses toolder persons’ expressions of emotional needs during home care visits.Background: Communication is a central aspect of care. Older persons ...
  • Regnskapsføring av finansielle instrumenter 

   Aastvedt, Ailin (TF-notat 5/2005, Working paper, 2005-03-08)
   Det har i de siste årene vært en omfattende økning i bruken av finansielle instrumenter i kommunene, både med hensyn til volum, type instrumenter og anvendelsesområder. Dette har gitt mange nye utfordringer når det gjelder ...
  • Regnskapsmanipulering og finanskrise 

   Waaler, Henrik (Master thesis, 2018)
   Regnskapsmanipulering og regnskapskvalitet er fagfelt det er gjort mye forskning. Det samme gjelder for fenomenet finanskrise. Svært få studier ser på sammenhengen mellom regnskapsmanipulering og finansielle kriser i norske ...
  • Regnskapsmanipulering – definisjon, forutsetninger og incentiver 

   Stenheim, Tonny; Blakstad, Leiv (Journal article, 2012)
   Regnskapsmanipulering bør oppta enhver som ønsker å bruke regnskapsinformasjon som grunnlag for sine beslutninger. Den siste tids regnskapsskandale i datterselskapet til Troms Kraft AS, Kraft & Kultur AB, har på nytt ...
  • Regulating autonomy : theatre policy and theatre management in three European countries 

   Kleppe, Bård (Doctoral dissertations at the University College of Southeast Norway;22, Doctoral thesis, 2017-09-22)
  • Rehab/ituation from a phenomenological perspective: The case of fencing for the blind and visually impaired 

   Koncul, Ana; Slatman, Jenny (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The emerging discipline of fencing for the blind and visually impaired is a distinct practice that calls for the unconventional employment of perceptual affordances and bodily doings. This paper explores the meaning of ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Tokkeåi, Dalen i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kristiansen, Jostein (HiT skrift, Research report, 2009-06-26)
   Tokkeåi ved Dalen hadde en naturlig gjennomsnittsvannføring på ca. 92 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep hovedsakelig på 1960 tallet en median vannføring på 16-17 m3s-1. Denne er bestemt av kjøringen av Lio kraftverk ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak 

   Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
   Den 1,2 km lange Vallaråi, Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep og betydelig grad av effektkjøring. Elva har en lokal bestand ...
  • Rehabilitering av Måna, Tinn i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2006)
   Måna som renner fra Møsvatn til Tinnsjø, har en naturlig gjennomsnittsvannføring på 52 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep i perioden 1906-1957 bare restvannføring. Den nedre del av Måna (ca. 4 km; Gaustå bru – ...
  • Reimagining Japan and fighting extremism with the help of a superhero: a teacher’s tale 

   Kitayama, Yuka; Osler, Audrey Helen; Hashizaki, Yoriko (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Across Europe, teachers face the challenge of educating against extremism and xenophobia.This is no less the case in Japan, which commonly self-identifies as a homogeneous nation and where in recent years society has seen ...
  • Reinnleggelser i alderspsykiatrisk avdeling En oppfølgingsstudie 

   Skjellestad, Trine Nordbye (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn: Psykiske lidelser hos eldre er underdiagnostisert og underbehandlet. Dersom eldre personer med psykiske lidelser ikke får behandling eller oppfølging kan dette føre til økt lidelse, sykelighet og reinnleggelser. ...
  • Reinsdyrstammen på Hardangervidda for stor 

   Bjerketvedt, Dag (Journal article, 1981)
   Hardangervidda, in Southern Norway, is the largest mountain plateau in Europe (Fig. 1). It is approximately 10000 km2 in area and lies mostly between 1100 and 1300 m a.s.l. The topography and vegetational cover produce a ...
  • Reiselivet i Lofoten : statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser 

   Vareide, Knut (TF-notat 33/2009, Working paper, 2009-07-30)
   Denne rapporten dokumenterer utviklingen av reiselivet i Lofoten. Det er gjort gjennom å bruke tall over antall ansatte i reiselivsnæringen som er hentet fra registerbasert sysselsettingsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå ...
  • Reiselivets framtid i Buskerud : scenarier 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 26/2009, Working paper, 2009-05-25)
   Prosjektet er utviklet på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Notatet presenterer noen hovedbegrunnelser for utvikling av scenarier som metode. Fire scenarier er utviklet på bakgrunn av et sett drivkrefter og etterspørselstrender. ...
  • Reiselivskompetanse i Buskerud : gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet 

   Elvekrok, Ingunn; Gulbrandsøy, Pia (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Peer reviewed; Research report, 2009-12)
   Notatet drøfter kompetansebegrepet og gir en oversikt over reiselivskompetansen i Buskerud. Oversikten inkluderer viktige offentlige institusjoner, FoU-miljø og eksempler på bedrifter med reiselivskompetanse
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2005)
   Sommaren 2004 blei det utført ei spørjeundersøking i Setesdal blant 531 norske og utanlandske turistar. Resultata som blir presenterte i denne rapporten, viser at det er flest nordmenn og tyskarar, og noko færre nederlendarar ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2006 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2007)
   Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i ...
  • Reisen til Indre Østfolds framtid. Rapport fra et scenarioprosjekt 

   Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2011-06-14)
   Offentlig planlegging i Skandinavia foregår i et samspill mellom to tradisjoner som vi for enkelthets skyld kan kalle ekspertplanlegging og kommunikativ tradisjon. Det første kapittelet i denne rapporten gjør rede for ...
  • Reisen til Rogalands framtid. Regional analyse. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2015-02-11)
   Rogaland er et av fylkene med høyest befolkningsvekt i landet, sammen med Oslo og Akershus. Den høye befolkningsveksten skyldes at innvandringen fra utlandet er høyere enn i resten av landet, og et høyt fødselsoverskudd. ...