Now showing items 2713-2732 of 5766

  • Kommunereformen og Rauma kommune. Kan Rauma bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Rauma kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommuneregnskapet : rammeverk og prinsipper 

   Aastvedt, Ailin; Mauland, Helge (Arbeidsrapport 14/2006, Working paper, 2006)
   Denne rapporten studerer det kommunale regnskapssystemet i Norge med vekt på rammeverk og regnskapsprinsipper. Rammeverk for regnskap har i liten grad vært gjenstand for interesse i Norge. Det er først i de siste årene at ...
  • Kommunesammenslåing og regional utvikling. Betydning av identitet og tilhørighet 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2014-06-10)
   Dette notatet er et bidrag til et forskerseminar på Gardemoen 16. juni 2014 i regi av Distriktssenteret. Bakgrunnen for seminaret er at kunnskapsgrunnlaget for å si noe om den eventuelle betydningen av «identitet» i ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Brandtzæg, Bent Aslak; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-12-12)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-02-13)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2015-03-20)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja (Working paper, 2015-04-20)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 

   Hjelseth, Anja; Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-05-18)
   Romsdal regionråd har ønsket å få utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det er gjort gjennom fire delrapporter om samfunnsutvikling, økonomi, tjenesteyting og lokaldemokrati, samt denne ...
  • Kommunikasjon for Smart Strøm 

   Vestskog, Morten; Skustad, Iver; Gislerud, Kjell; Haraldsen, Stian; Gran, Jim (Bachelor thesis, 2012)
   Etablering av testrigg for testing av eksisterende kobberkablers ytelsesevne for DSL teknologi, analyse av utbyggingspotensialet til tjenestenettet basert på testresultater og sikkerhetsvurdering.
  • Kommunikasjon og sosial samhandling mellom barn som bruker ASK og deres jevnaldrende. 

   Stetzer, Karina (Master thesis, 2018)
   ASK-brukere møter språkmiljøet med sine forutsetninger og kan derfor ha behov for flere tilrettelegginger og tilpasninger i barnehagen. Hensikten med studien er å få kunnskap om, og et innblikk i barnehageansattes erfaringer ...
  • Kommunikasjonskanalers påvirkningskraft på forbrukers holdninger 

   Knudsen, Stine Øksnes; Holmeide, May-Helen (Master thesis, 2016)
   Med et stadig større fokus på digitale og sosiale medier innen markedskommunikasjon, har vi som fokus for denne masteravhandlingen lagt vekt på å undersøke effekter av ulike medier på forbrukers holdninger. Vi sammenligner ...
  • Kommunikasjonsstrategier i en endringsprosess : En studie av mellomlederes betydning for kommunikasjonsflyt mellom medarbeidere og konsernledelsen. 

   Trulsen, Maria (Master thesis, 2017)
   Dagens samfunn endrer seg raskt og kontinuerlig. HR- undersøkelsen (2015) viser at hele 71% av virksomhetene som deltok forventer å få store fremtidige endringer i egen sektor. Det er derfor ett stort behov for mer kunnskap ...
  • Kompakt Fly-By-Wire System 

   Riiser, Ole Anders; Mjøs, Kjetil; Løken, Runar; Gravningsbråten, Axel; Andersen, Thomas; Andersen, Sindre (Bachelor thesis, 2012)
   Vi fikk en oppgave av Equator Aircraft Norway, den gikk ut på å utvikle et elektronisk styringssystem til deres nye prototype; P2 Excursion. Vi skal kunne styre alle styreflatene kun ved hjelp av en tre akse joystick, slik ...
  • Kompetanse for entreprenørskap 

   Dahl, Asle Gire (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2004-11)
   Denne rapporten er en drøfting av begreper og grunnlagstenkning som har gjort seg gjeldene i debatten om hva den videregående skolen skal tilføre elevene. Kompetanse er et nøkkelord i -90 årenes skolereformer, overtatt fra ...
  • Kompetanse i hjemmetjenesten : kvalitet og forutsigbarhet for pasienten 

   Strandquist, Marit (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Research report; Peer reviewed, 2007)
   Et kompetansebasert styringssystem for helse- og omsorgstjenesten ble utprøvd i hjemmetjenesten i tre Vestfoldkommuner i 2006 i regi av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Styringssystemet var utviklet gjennom en serie prosjekter ...
  • Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten : evaluering av prosjektet EVUK 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Bakken, Runar (Rapport 252, Research report, 2009)
   I denne rapporten analyserer vi gjennomføringen og konsekvensene av et etter- og videreutdanningsprogram (EVUK) i helsetjenestene i fire kommuner i Hordaland (Lindås, Kvam, Austevoll og Tysnes). Den første og viktigste ...
  • Kompetanse og kompetansebehov i norske golfklubber 

   Tangen, Jan Ove (HiT notat, Working paper, 2001)
   Norsk golf har så langt opplevd en stor og gledelig utvikling. Pr. dags dato har Norges Golfforbund ca 90 000 medlemmer og er med det blitt Norges 3. største særforbund. Prognosene antyder en enda større vekst. Hvis ...
  • Kompetanse om delirium blant eldre (kode) : En kompetansehevingsstudie blant sykepleiere på legevakt 

   Thorstensen, Vivian (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn Delirium forekommer hyppig hos eldre og oppstår i løpet av døgn eller timer. Flere studier viser at kunnskap om tilstanden er mangelfull hos sykepleiere. Tidlig diagnostisering og behandling er avgjørende, noe som ...
  • Kompetanse- og Ressursfokus på tilpasset opplæring En kvalitativ studie av skolelederes forståelse av tilpasset opplæring og bruken av tilgjengelige ressurser 

   Frømyhr, Tone Kjersti Bissig; Johnsen, Merethe Kjosvold (Master thesis, 2020)
   The purpose of this study was to explore the school leaders' understanding of customized education and how they utilize their available resources. Inclusive education has been one of the Norwegian schools' biggest challenges ...
  • Kompetansebrobygging Midt-Telemark 

   Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 4/2005, Working paper, 2005-02-10)
   Denne rapporten foreligger som et resultat av forprosjektet “Kompetansemiljøene og næringsutvikling i Midt-Telemark” i regi av Midt-Telemark næringsutvikling AS (MTNU). En modell har blitt utviklet i forprosjektet med tanke ...