Now showing items 2592-2611 of 5382

  • Kulturpotetenes merarbeid : Hvordan kulturansatte opplever jobbstress 

   Steindal, Olav (Master thesis, 2018)
   Denne masteravhandlingen tar for seg problemstillingen hvordan opplever kulturansatte merarbeid? Det blir først sett på hva merarbeid er. Merarbeid beskrives her som det ekstraarbeidet kulturansatte ofte opplever. For å ...
  • KulturRikets Tilstand 2009 

   Mangset, Per; Matheussen, Espen Svalastog (HiT skrift, Conference object; Research report, 2010-04-07)
  • KulturRikets Tilstand 2010 

   Mangset, Per; Skjeldal, Kjærsti (HiT skrift, Research report; Conference object, 2011-02-08)
   Vi publiserer her innleggene fra konferansen KulturRikets Tilstand 2010, som ble arrangert i Litteraturhuset, Oslo, onsdag 20. oktober 2010. KulturRikets Tilstand 2010 var den andre i en serie årlige konferanser, der ...
  • KulturRikets Tilstand 2011 

   Løkka, Nanna; Vestheim, Geir (HiT skrift, Conference object; Research report, 2012-02-10)
   Denne konferanserapporten inneholder innleggene fra konferansen KulturRikets tilstand 2011 som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2011. Dette var den tredje konferansen i en serie årlige konferanser, der ...
  • Kulturrikets tilstand 2012. Konferanserapport 

   Løkka, Nanna (Conference object; Working paper, 2012)
   Denne rapporten inneholder innlegg fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2012 som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2012. Konferansen var den fjerde i rekken av årlige kulturpolitikkonferanser der ...
  • Kulturrikets tilstand 2013. Konferanserapport 

   Winkelmann, Annette; Johansson, Marit (Conference object; Working paper, 2014)
   Konferanserapport for Kulturrikets tilstand 2013. Konferansen ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 30. oktober 2013.
  • Kultursektor og sektorovergripende kultur 

   Kvarv, Sture (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   Over the last few years reforms of the Norwegian system of municipal government have been implemented on a broad scale. The background of these reforms has been a general dissatisfaction with sector-based organization and ...
  • Kulturskole for alle? : pilotundersøkelse om kulturskoletilbudet 

   Gustavsen, Kari; Hjelmbrekke, Sigbjørn (Rapport 255, Research report, 2009)
   I denne studien har vi undersøkt hvorvidt prisen på kulturskoletilbudet kan antas å føre til eksklusjon av barn og unge som bor i familier med lav inntekt. Undersøkelsen viser at brukere av kulturskoletilbudet først og ...
  • Kulturstrategier i Finnmark : utfordringer for fylkeskommunal kulturpolitikk 

   Stavrum, Heidi (Arbeidsrapport 16/2007, Working paper, 2007)
   I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune skal utarbeide en ny kulturpolitisk strategi, har Telemarksforsking-Bø gjort en analyse av fylkeskommunens nåværende kulturpolitikk og kulturarbeid. Rapporten går igjennom ...
  • Kulturutgifter i kommunene 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (Research report, 2012)
   I dette prosjektet presenterer vi statistikk fra Kostra som viser diverse utviklingstrekk for kommunenes utgifter samt brukerbetalinger/salgs- og billettinntekter m.v. innenfor kulturområdet. Vi etablerer også en økonometrisk ...
  • Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 12/2007, Working paper, 2007)
   Telemarksforsking-Bø har vurdert brukertilfredsheten med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune. Dette har blitt gjort gjennom en postal spørreundersøkelse til brukere av tjenestene. I ...
  • Kunnskap om fenomenet sosial loffing og gruppeprestasjon på sykkel 

   Sandøy, Erlend (Master thesis, 2013)
   Studien som er utført er en replikasjon av et studie gjennomført av Torbjørn Nilsen (2012) ved Universitet i Agder. Formålet med studiet var å se om kunnskap om fenomenet sosial loffing ville være med på å minske motivasjonstap ...
  • "Kunnskapens tre har røtter..." : praksisfortellinger fra barnehagen : en FOU-rapport 

   Thorbergsen, Eli; Lindquist, Hein; Strømmen, Kari; Hansson, Eidbjørg Sandnes (HiT notat, Working paper, 2003)
   "Kunnskapens tre har røtter" er basert på et FOU- arbeid gjennomført av fire faglig tilsatte ved Høgskolen i Telemark. I rapporten drøftes sammenhengen mellom teorifeltet og praksisfeltet innen førskolelærerutdanningen ...
  • Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i teori og praksis : kunnskap som redskap i kommunal samfunnsplanlegging 

   Wist, Guri (Master thesis, 2010)
   Denne masterstudien tar utgangspunkt i begrepet kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Flere offentlige utredninger, uttalelser fra myndighetene og fagartikler tar til ordet for at folkehelsearbeidet må baseres på kunnskap, men ...
  • Kunnskapsbasert stemme- og fysisk trening for personer med Parkinsons sykdom : Medvirkningsbasert forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekt : Sluttrapport 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;31, Report, 2019)
   Denne studien viser hvordan kunnskapsbasert fysisk gruppetrening og stemmetrening i grupper kan tilpasses og gjennomføres for hjemmeboende personer med Parkinsons sykdom i en kommune. Metode: Medvirkningsbasert ...
  • Kunnskapsdeling i bedrifter : Et bidrag til økt jobbytelse? 

   Eriksen, Lise (Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven fokuserer på et svært interessant tema innen kompetanseutvikling, som er kunnskapsdeling. Oppgaven startet med et ønske om å undersøke hva som bidrar til at ansatte i bedrifter deler kunnskap med ...
  • Kunnskapsledelse ved videregående skoler : ledelsens rolle ved utvikling av kontaktlærerfunksjonen og pedagogisk plattform 

   Ballangrud, Brit Bolken; Dimmen, Åsmund; Slåtten, Kåre (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2006-09)
   Bfks ledelses- og skoleutviklingsprogram 2004-2006 hadde en meget omfattende målsetting. Hovedmålet har vært knyttet til endringsledelse og utvikling av den lærende organisasjon. Ledelsesprogrammet ble knyttet til ...
  • Kunst og håndverk i et didaktisk perspektiv 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article, 2004)
   Kunst og håndverk ble et nytt fag i norsk grunnskole fra 1997. Innholdet i den nye fagplanen er vesentlig forandret fra den gangen faget het forming. Men hvorfor skiftet faget navn fra forming til kunst og håndverk? Og ...
  • Kunst og håndverk i L97. Nytt fag - ny praksis? 

   Kjosavik, Steinar; Koch, Randi-Helene; Skjeggestad, Edith; Aakre, Bjørn Magne (Research report, 2003)
  • Kunst og håndverk, et skolefag for fremtiden? 

   Aakre, Bjørn Magne; Kjosavik, Steinar (Journal article, 2001)
   Kunst og håndverk er blant de fagene elever i grunnskolen liker best. Elevene opplever at kunst og håndverk er lærerikt, interessant, nyttig og fremtidsrettet. Men elevene savner også viktige emner i faget, og overgangen ...